Uwagi rybniczan do nowej kopalni. Pobierz i wyślij [PDF DO POBRANIA]

AK
Komitet protestacyjny przeciwko budowie nowej kopalni w Rybniku zebrał uwagi przysyłane przez mieszkańców do raportu oddziaływania na środowisko nowej inwestycji (budowy zakładu wydobywczego eksploatującego złoże Paruszowiec). POBIERZ PDF albo SKOPIUJ, PRZECZYTAJ, PODPISZ i WYŚLIJ

Komitet protestacyjny przeciwko budowie nowej kopalni w Rybniku zebrał uwagi przysyłane przez mieszkańców do raportu oddziaływania na środowisko nowej inwestycji (budowy zakładu wydobywczego eksploatującego złoże Paruszowiec).

- Przedstawione uwagi pochodzą od mieszkańców, nie są obowiązującą ani zamkniętą listą uwag (każdy może
zupełnie dowolnie je formułować) - mówi Michał Mroszczak z grupy protestacyjnej "Nie dla eksploatacji złoża Paruszowiec"

Uwagi mieszkańców mogą zawierać błędy. Mieszkańcy chcą jednak pokazać w RDOŚ skalę niezadowolenia, natomiast merytoryczny spór będzie prowadził Rybnicki Alarm Smogowy przez prawników.

Co mogą zrobić rybniczanie? Wystarczy przeczytać, pobrać, podpisać i wysłać do RDOŚ. Przedstawiciele protestujących dzielnic Rybnika podkreślają, że warto, by jak najwięcej mieszkańców to zrobiło, bo liczy się liczba protestów. Czasu jest mało. Uwagi w formie pisemnej można składać do 30 maja do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pocztą tradycyjną na adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, elektroniczną na adres: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl, poprzez ePUAP: /RDOSKAT/skrytka.

UWAGI DO POBRANIA W FORMIE PDF TUTAJ:

UWAGI MIESZKAŃCÓW DO NOWEJ KOPALNI POBIERZ

PONIŻEJ UWAGI WYSŁANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW SKOPIUJ, WYDRUKUJ, PODPISZ i WYŚLIJ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
Uwagi do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego
ze złoża „Paruszowiec” (nr sprawy WOOŚ.4235.9.2016.JB)
Ja …..................................................................... sprzeciwiam się planom budowy kopalni węgla kamiennego na złożu „Paruszowiec” gdyż:
doprowadzi ona do pogorszenia stanu środowiska, w tym cennych przyrodniczo obszarów Rybnika, wpłynie na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza oraz skutkować będzie degradacją zabudowy i infrastruktury miejskiej,
eksploatacja złoża odetnie miasto od autostrady A1 i Katowic (DW 925), odcięcie dminy Czerwionka Leszczyny od powiatu rybnickiego, dzielnica Kamień odcięta od miasta Rybnik, zniszczenie zabytkowego wiaduktu na linii kolejowej nr 140 Katowice-Ligota – Nędza,
doprowadzi ona do pogorszenia stanu środowiska, a w szczególności – jak wynika z raportu przedłożonego przez inwestora i będącego w aktach sprawy w siedzibie RDOŚ - zwiększy emisję do powietrza pyłów PM 10 o 20,38 T rocznie, i PM 2,5 o 7,7 T rocznie. Wielokrotne przekroczenia normy pyłów PM 10 i PM 2,5 w Rybniku zdarzają się przez wiele dni w roku i dalsze zwiększanie ich emisji w przypadku realizacji inwestycji doprowadziłoby do dalszej degradacji środowiska i jeszcze większego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców,
plany budowy kopalni węgla kamiennego są sprzeczne z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, który jako podstawowe kierunki rozwoju regionu wskazuje przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, podnoszenie jakości życia mieszkańców, inwestowanie w nowoczesne technologie i usługi. Zgodnie z Planem 2020+ dla obszaru ochrony udokumentowanych złóż kopalin przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania:
wydobycie kopaliny z konkretnych złóż musi być warunkowane ochroną szczególnie cennych zasobów środowiska, zwłaszcza wód podziemnych, obszarów ochrony przyrody,   także społecznymi potrzebami ochrony obszarów i obiektów na powierzchni terenu: zwartej zabudowy jednostek osadniczych, obiektów o szczególnej wartości historycznej, kulturowej lub gospodarczej, obiektów infrastruktury kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa;
redukcja konfliktów przestrzennych oraz minimalizacja skutków oddziaływań górnictwa, a także zagrożeń związanych z płytką eksploatacją górniczą, w szczególności na zabudowę mieszkaniową, na terenach i obszarach górniczych,
jak wynika z raportu przedłożonego przez inwestora i będącego w aktach sprawy w siedzibie RDOŚ – inwestycja skutkować będzie produkcją odpadów w ilości 4500 ton dziennie. Raport nie wskazuje jednak miejsca, gdzie odpady finalnie trafią. Deklaracja firmy HALLER opiera się na decyzji na zbieranie odpadów wydanej w trybie Ustawy o odpadach. Decyzja ta nie dotyczy pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów może stać się posiadaczem odpadów i dysponować nim dowolnie, ale z zastrzeżeniem, że przekaże je kolejnemu posiadaczowi odpadów, który ma pozwolenie związane z gospodarowaniem odpadami. Z deklaracji firmy HALLER nie wynika której firmie posiadającej stosowne pozwolenie na zagospodarowanie odpadów przekaże odpady i gdzie będą składowane. Brak takiej informacji jest istotnym elementem wpływającym na brak możliwości oceny wpływu inwestycji na środowisko. Inwestor lub firma HALLER powinni przedstawić decyzję (decyzje) na przetwarzanie odpadów, w których będzie pokrycie ilościowe dla odpadów o kodach wskazanych w deklaracji,
jak czytamy w Raporcie złożonym przez wnioskodawcę na stronach 347 i 348:
„około 80% powierzchni terenu górniczego „Paruszowiec” objęta jest Parkiem Krajobrazowym„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Z uwagi na zagospodarowanie powierzchni największy wpływ będzie zaznaczał się na terenach leśnych objętych ww. formą ochrony przyrody. Postępujące w czasie osiadania terenu spowodowane przyszłą przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” eksploatacją węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”, zmienią rzeźbę terenu w lekko pofałdowaną, a powstające niecki zakłócą naturalny spływ wody w potokach i rowach odwadniających. Największe obniżenia przewiduje się na terenach leśnych w centralnej części projektowanego terenu górniczego. Prognozuje się powstanie lokalnych niecek obniżeniowych, gdzie maksymalne obniżenia osiągną wartości do 15,5 m w okolicy potoku z LOK i na południe od ul. Mikołowskiej, do ok. 16,4 m w okolicy potoku z Kamienia w pobliżu linii KPKLK Kotlarnia-Rybnik Boguszowice. Obniżenia do około 4,6 m wystąpią również na terenie leśnym (oddział leśny 166) na wschód od ulicy Wielopolskiej pomiędzy potokiem z Kamienia oraz potokiem z strzelnicy LOK. Obniżenia do 6-7 m zaznaczą się ponadto na terenach leśnych (oddział leśny 193) na wschód od ul. Ptasiej i Sadowej i będą dodatkowo wzrastać w kierunku północnym, tj. w kierunku ul. Mikołowskiej.
Planowany sposób wydobycia węgla z zastosowaniem ścianowych systemów eksploatacji z zawałem stropu pod terenami niezurbanizowanymi spowoduje zmiany górotworu podomawianym terenem. Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk towarzyszących eksploatacji węgla tą metodą jest osiadanie górotworu, które wprost prowadzi do przekształceń powierzchni terenu. Deformacje powierzchni wpływają nie tylko na stan zagospodarowania powierzchni ziemi, ale również na zmianę warunków wodnych, która może się przejawiać w: osuszeniu terenu, lokalnej deformacji koryt cieków, tworzeniu się zalewisk i terenów podmokłych, powiększaniu się istniejących zbiorników wodnych oraz oddziaływaniu na szatę roślinną i świat zwierząt.”
Uważam, że RDOŚ, który jest instytucją powołaną do ochrony przyrody i środowiska, nie może wydać pozytywnej opinii dla tak szeroko zakrojonej dewastacji parku krajobrazowego. Trudno również zgodzić się ze sformułowaniem autorów raportu, że obniżenia terenu o do 16,4 m „zmienią rzeźbę terenu w lekko pofałdowaną”.
z uwagi na brak rozpoznania występowania pierwiastków radioaktywnych w złożu (strona 170 raportu). Jeżeli pierwiastki radioaktywne występują w złożu, mogą one również występować w odpadach wytwarzanych przez zakład. Z informacji uzyskanych od górników okolicznych kopalni wynika, że występowanie pierwiastków promieniotwórczych jest częstym zjawiskiem w złożach węgla w naszym regionie. Ta kwestia nie została rozpoznana przez inwestora, a odpady radioaktywne stanowić mogą poważne zagrożenie dla środowiska. Nie jest również jasne czy wskazany przez inwestora odbiorca odpadów – firma Haller – jest uprawniona do odbioru odpadów radioaktywnych. Filtracja wód radioaktywnych metodą wskazaną przez inwestora nigdy nie jest w 100% skuteczna. Przed dalszym procedowaniem wniosku o wydanie raportu konieczne jest uzyskanie od inwestora miarodajnych informacji w kwestii promieniotwórczości złoża. Zbadanie promieniotwórczości złoża i wód w jego rejonie jest możliwe przez odwierty.
Na stronie 171 raportu czytamy: „Kopalnia w przyszłości będzie prowadzić kontrolę zagrożenia radiacyjnego ze strony osadów kopalnianych z ustaloną częstotliwością. W celu zmniejszenia zagrożenia radiacyjnego: ujmuje się i odprowadza promieniotwórcze wody kopalniane wypływające z górotworu bezpośrednio do kanałów ściekowych lub rurociągów wodnych, wytrąca się i usuwa promieniotwórcze osady kopalniane, zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.”
Jeżeli rozpoznanie promieniotwórczości ma się odbywać dopiero podczas prac wydobywczych, to jest jasne pracownicy pracujący przy wydobyciu będą narażeni na oddziaływanie pierwiastków radioaktywnych. Zagrożenie zdrowia i życia ludzi jest najistotniejszym z zagrożeń dla środowiska. Zbadanie złoża pod kątem pierwiastków radioaktywnych powinno zostać wykonane przed wydaniem decyzji przez RDOŚ i przed rozpoczęciem prac wydobywczych, a nie w ich trakcie, jak proponuje wnioskodawca.
Ponadto w Raporcie o oddziaływaniu na Środowisko złożonym przez spółkę BAPRO występuje szereg błędów, takich jak: brak dokładnego rozpoznania złoża soli i jego wpływu na środowisko, brak zabezpieczenia obiektów budowlanych - budynków i budowli na wpływy eksploatacji górniczej, brak inwentaryzacji obiektów budowlanych w zakresie ich odporności na wpływy eksploatacji górniczej oraz ich wybudowania zgodnie ze sztuką budowlaną, narażonych na szkody górnicze od I - V kategorii. Również MPZP dla lokalizacji zakładu górniczego nie pozwala na taką zabudowę (zgodnie z MPZP dopuszcza się tam obiekty i urządzenia usług komercyjnych stanowiące uzupełnienie działalności produkcyjnych i magazynowo-składowych).
Mając na uwadze konfliktogenny charakter sprawy, liczne wątpliwości podnoszone przez społeczność lokalną, władze miasta, organizacje pozarządowe i środowiska eksperckie, wnoszę o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 89 k.p.a.

W tym roku czekają nas dynamiczne zmiany na rynku pracy

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3